Οι τομείς του Βιοκινητικού ελέγχου είναι οι ακόλουθοι :

Οι τομείς του Βιοκινητικού ελέγχου είναι οι ακόλουθοι :

· της ανάλυσης κινητικών-δυναμικών παραμέτρων και
· της πρόληψης τραυματισμών και ελέγχου της αποθεραπείας.

· Συγκεκριμένα ο κάθε τομέας περιλαμβάνει:

A ' ΤΟΜΕΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μέτρηση των δυναμικών παραμέτρων μυϊκών ομάδων

· Για τον έλεγχο της μυϊκής απόδοσης (σε διαφορετικές φάσεις της τροχιάς της κίνησης)
· Για την μέτρηση της εκρηκτικότητας
· Για τον έλεγχο της μυϊκής αντοχής
· Για τον έλεγχο της ροπής της δύναμης κατά την διάρκεια συγκεκριμένων κινήσεων
· Για τον έλεγχο της μυϊκής ισορροπίας αγωνιστών-ανταγωνιστών και των μη σύστοιχων μελών

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με το είδος των μετρήσεων που απαιτείται για την καταγραφή των δυναμικών παραμέτρων, με τη χρήση ισοκινητικών μηχανημάτων, ηλεκτρομυογράφου και πλατφόρμας μέτρησης δυνάμεων.

Β' ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ – ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πραγματοποιείται έλεγχος της απόδοσης των μυϊκών ομάδων των αθλητών, για διαφοροποίηση του προγράμματος εκγύμνασης ορισμένων μυϊκών ομάδων με στόχο την αποφυγή τραυματισμών. Επίσης, ελέγχεται ο βαθμός της μυϊκής λειτουργίας και απόδοσης, καθώς και το εύρος του κινητικού κώνου των αρθρώσεων (ευκαμψία), μετά από την εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής για την αποκατάσταση από τραυματισμούς, ώστε να υπάρξει ομαλή ένταξη του αθλητή στην αθλητική δραστηριότητα.